15 sierpnia 2020    Imieniny: Maria, Napoleon, Stefan

O retoryce

autorskie prawo
autorskie prawo, dziedzina prawa, której przedmiotem jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze.
autorskie prawo, dziedzina prawa, której przedmiotem jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Podstawowym założeniem p.a. jest pogląd, że bez zgody twórcy lub wykonawcy nie można w celach komercyjnych wystawiać sztuk, publikować książek, odtwarzać nagrań itd. W opracowaniach naukowych, wypracowaniach, artykułach dopuszczalne jest cytowanie fragmentów w dosłownym brzmieniu, ale obowiązkiem cytującego jest podanie źródła. Prawa osobiste twórcy nigdy nie wygasają i nie mogą zostać przeniesione na inne osoby. Prawa majątkowe są zbywalne i dziedziczne (spadkobiercy otrzymują → tantiemy), wygasają z upływem 70 lat po śmierci autora, a dzieło staje się dobrem narodowym. Każdy autor i wykonawca może zlecić ochronę swoich praw wyspecjalizowanej instytucji, zwanej organizacją zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, do której będą odprowadzane należne mu tantiemy lub gdzie klienci zwracać się będą o zgodę na publikację lub wykorzystywanie dzieła. 
Powered By RiseNet CMS © 2020